Privacyverklaring:

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Glenz advocatenkantoor, Dorpstraat 53a, 6373 JC Landgraaf, Kvk: 14125701.
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.
Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Glenz advocatenkantoor in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Glenz advocatenkantoor gebruikt uw persoonsgegevens voor:

* het verlenen van toegang tot onze website of applicaties;
* de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
* relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

* NAW-gegevens;
* geslacht;
* e-mailadres;
* (mobiel) telefoonnummer;
* IP-adres;
* technische browserinformatie;
* klik- en surfgedrag;


Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketingdoeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten
U mag vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen naar info@glenz.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 045-531 18 93.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Dorpstraat 53a 6373 JC Landgraaf
Telefoon: +31 (0)45-531 18 93
Website: www.glenz.nl
E-Mail: info@glenz.nl

[Glenz advocatenkantoor]

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Contact gegevens:

Telefoon:
045 531 18 93
Email:
info@glenz.nl
Adres:
Dorpstraat 53a
6373 JC Landgraaf